ПОСЛОВНИК О РАДУ УДРУЖЕЊА

УДРУЖЕЊА ТЕКСТОПИСАЦА ЗА МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО ЛИРА

Палмира Тољатија 5/1 11070

Нови Београд

На основу члана 14. и 15. Статута Удружења текстописаца за музичко стваралаштво "ЛИРА" (у даљем тексту: Удружење), Скупштина Удружења на својој редовној седници од 28. 3. 2009. године, усвојила је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА

Члан 1.

Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви чланови Удружења.
Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине укупног броја чланова Скупштине. Скупштина доноси одлуку када за исту гласа више од половине присутних чланова Удружења.
Радно председништво Скупштине чине: председник, потпредседници и записничар. Председништво Удружења предлаже чланове радног председништва Скупштине, а чланови Скупштине их бирају на период од 4 (четири) године, уз могућност бирања за још један мандатни период.

Члан 2.

Скупштину Удружења сазива председник Скупштине. Уз позив за Скупштину, члановима Удружења доставља се дневни ред Скупштинског сазива.

Члан 3.

Редовну Скупштину Удружења може сазвати Председник Скупштине једном годишње. На иницијативу председништва Скупштине или 1/3 чланства Удружења може бити сазвана Ванредна Скупштина.

Члан 4.

Председник Скупштине Удружења руководи радом Скупштине. За време трајања Скупштине записничар Скупштине води записник. Дневни ред Скупштине Удружења утврђује се на основу предлога дневног реда, назначеног у позиву за Скупштину, пошто се утврди да постоји кворум за пуноважно одлучивање. Скупштина може одлучити да одређено питање уврсти у дневни ред и када се оно није налазило у предлогу дневног реда Скупштине ако то захтева 1/3 чланова Удружења.
Председник Скупштине проглашава утврђени дневни ред који се, по правилу, не може мењати у току трајања Скупштине.
Поступак по свакој тачки дневног реда Скупштине састоји се у разматрању предлога одлуке, односно питања које је на дневном реду и одлучивања по том питању.
Разматрању питања које је на дневном реду Скупштине, имају право да учествују сва лица која присуствују Скупштини.

Члан 5.

На Скупштини нико не може говорити пре него добије реч од председавајућег. Председавајући даје реч по реду пријављивања. Председавајући ће дати реч мимо реда пријављивања, само лицу које даје допунска објашњења у вези са питањем које се разматра на Скупштини.

Члан 6.

Учесник Скупштине који добије реч, мора се држати предмета разматрања а његово излагање треба да буде кратко и јасно, иначе ће га председник Скупштине опоменути или му одузети реч ако учесник тако не поступи. Председавајући Скупштине је дужан да се стара о томе да учесника нико не омета у његовом излагању.

Члан 7.

По завршеном разматрању и расправљању поједине тачке дневног реда, Скупштина приступа доношењу одлуке. По предлогу одлуке одлучује се гласањем за или против предлога одлуке или се учесници уздржавају од гласања. Гласање је јавно уколико за одлучивање о појединим питањима није утврђено тајно гласање. Јавно гласање врши се дизањем руке а резултате гласања утврђује и објављује председник Скупштине. Уколико је одсутни члан гласао писменим путем о питању из дневног реда и ако је писмено о томе или овлашћење учеснику стигло Скупштини пре одлучивања о том питању, председник Скупштине упознаје учеснике Скупштине како је гласао одсутни члан. Гласање одсутног члана Удружења узима се у обзир приликом утврђивања резултата гласања.

Члан 8.

Скупштина Удружења бира председништво Удружења, остале органе и представнике Удружења у другим организацијама.

Члан 9.

Скупштина Удружења усваја завршне рачуне по обављеном прегледу материјално-финансијског пословања од стране надзорног одбора, као и рачун Удружења, усваја финансијски план и завршни рачун.


Члан 10.

Скупштина Удружења доноси и мења Статут Удружења. Писмени предлог за измену и допуну Статута може поднети једна трећина чланова Удружења или органи и тела Удружења. Статут ступа на снагу даном доношења а примењује се од дана овере код надлежног органа управе.

Члан 11.

Скупштина даје разрешницу органима Удружења након поднетих извештаја; доноси одлуку о учлањењу у другу организацију; доноси одлуку о стицању и отпису имовине Удружења; доноси одлуку о престанку рада Удружења; доноси одлуке о жалбама и приговорима чланова.

Члан 12.

Скупштина Удружења потврђује Правилнике о раду органа Удружења a које је предходно утврдило Председништво.

Члан 13.

Одлуке Скупштине морају бити формулисане кратко и јасно. Одлуке се уносе у записник о раду Скупштине.

Члан 14.

Скупштина се одлаже када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказани дан и време или када се установи да на њој није присутан односно представљен довољан број чланова.
Скупштину одлаже њен сазивач.

Члан 15.

Скупштина се прекида када се у току заседања Скупштине број присутних учесника смањи, тако да не постоји кворум за одлучивање у складу са статутом Удружења, када дође до тежег нарушавања реда на заседању Скупштине или када због дугог трајања не може да се заврши истог дана.
Скупштину прекида председник Скупштине.
Скупштина се наставља у року од седам дана од дана прекида.

Члан 16.

0 одржавању реда на Скупштини стара се председавајући Скупштине. За нарушавање нормалног рада Скупштине понашањем или говором, присутним лицима председник Скупштине може изрећи следеће мере:
- опомена
- одузимање речи
Меру удаљења са Скупштине на предлог председника Скупштине изриче Скупштина и она се односи само на заседање Скупштине на коме је изречена ова мера.
Изречене мере уносе се у записник.

Члан 17.

О раду Скупштине води се записник.
У записник се уноси:
- место и дан одржавања Скупштине,
- време почетка Скупштине
- означење присутних лица са њиховим својствима
- утврђени дневни ред Скупштине
- имена лица учесника у расправи и сажета садржина њиховог излагања
- одлучивање по појединим питањима из дневног реда Скупштине
- констатација председавајућег о доношењу одлуке
- одвојена мишљења учесника, евентуалних гостију Скупштине
- остали важни догађаји на Скупштини
- време завршетка Скупштине.
Записник потписује предеседник Скупштине и записничар. Ако се записник састоји од више страница, председник Скупштине и записничар стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф).
Уз записник се прилажу списак учесника и докази о сазивању Скупштине.

Члан 18.

Учесници и друга лица која имају правни интерес, имају право прегледа записника о раду Скупштине.
Записник о раду Скупштине, са свим прилозима, чува се у архиви Удружења.

Члан 19.

Рад Скупштине је јаван и Удружење обавештава и информише чланство о раду Скупштине путем интерног билтена, веб-сајта и других средстава информисања са пуном моралном одговорношћу.

Члан 20.

Трошкови рада Скупштине падају на терет Удружења.

Члан 21.

На све што није предвиђено овим Правилником примењиваће се позитивни законски прописи.

Члан 22.

Измене и допуне овог Правилника врше се по истом поступку као и код његовог доношења.

Члан 23.

Овај Правилник ступа на снагу даном усвајања.

У Београду, 28. 3. 2009.

 

Председник Скупштине
Радмила Аранитовић Арамбашић

Прочитано 40959 пута
ЛИРА

Удружење текстописаца
за музичко стваралаштво.

Више из ове категорије СТАТУТ УДРУЖЕЊА »
Морате бити пријављени да би могли да оставите коментар
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
Данас
Јуче
Ове недеље
Прошле недеље
Овог месеца
Прошлог месеца
УКУПНО
136
262
696
2945
11353
13295
4835834

Прогноза за данас
312


Ваш IP:54.226.41.91

Радио РеномеРадио Морава