СТАТУТ УДРУЖЕЊА

Ha основу чл. 22 Закона о удружењима (“Службени гласник PC бр. 51/2009) од 14. 07. 2009. г., Скупштина Удружења текстописаца за музичко стваралаштво ”ЛИРА”на седници одржаној 02. 10. 2010. г. у Београду, донела је:

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ТЕКСТОПИСАЦА ЗА МУЗИЧКО СТВАРАЛАШТВО

“ЛИРА”

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење текстописаца за музичко стваралаштво ”ЛИРА”је добровољна, невладина и недобитна организација заснована на слободи удруживања, основано ради остваривања и унапређења заједничког и општег циља и интереса, у које се удружују аутори текстова са територије Републике Србије и дијаспоре са циљем да стварају, пласирају, афирмишу и популаришу примењену поезију ради компоновања, снимања и јавног извођења.


Члан 2.

Удружење је основано 8. 6. 2006. године као удружење грађана непрофитног, неполитичког и нестраначког карактера.


Члан 3.


Овим Статутом се нарочито регулишу питања:
     -назив и седиште, као и подручје деловања, делатности Удружења
     -циљеви Удружења и седиште активности
     -облици и начини организовања
     -чланство у Удружењу
     -трајање мандата
     -вршење надзораII НАЗИВ, СЕДИШТЕ И ПОДРУЧЈЕ АКТИВНОСТИ

Члан 4.

Назив Удружења грађана је: Удружење текстописаца за музичко стваралаштво ”ЛИРА”, у даљем тексту Удружење.
Удружење има скраћени назив: Удружење текстописаца ”ЛИРА”.

Члан 5.

Удружење има својство правног лица. Удружење има свој печат и штамбиљ. Печат је округлог облика. На печату се налази симбол Удружења у облику уцртаног жичаног музичког инструмента ЛИРЕ као симбола певачке и музичке уметности. Текст на печату и штамбиљу је изрезан ћирилицом и гласи: Удружење текстописаца за музичко стваралаштво
“ЛИРА”, Београд.


Члан 6.

Седиште Удружења је у Београду, улица Палмира Тољатија бр. 5.

Члан 7.

Активност Удружења одвијају се на територији Републике Србије.

Члан 8.

Удружење представља и заступа председник (и законски заступник) Удружења, a у случајевима његове спречености потпредседник или члан Председништва које одреди Председништво.

Члан 9.

Рад Удружења је јаван, а начине обавештавања чланства о раду Удружења утврђује Председништво Удружења, укључујући и издавање интерног билтена.

III ЦИЉЕВИ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

Члан 10.

У својој активности Удружење ће сарађивати са:
     -Установама за културу и забаву Србије;
     -издавачким и дискографским кућама;
     -радио и ТВ центрима;
     -организацијама књижевника;
     -Културно-уметничким друштвима
     -удружењима музичара и певачима као појединцима;
     -композиторима;
     -организаторима фестивала и осталих музичких приредби;
     -овлашћеним друштвима за заштиту ауторских права.

Члан 11.

Између осталих, циљеви и задаци Удружења су:
     -стварање, пласирање, афирмисање и популарисање примењене поезије ради компоновања и јавног извођења
    -унапређење рада на писању текстова за све врсте популарне музике
    -вршење селекције и пласмана текстова
    -вршење непрестаног утицаја на чланове ради очувања и унапређења квалитета текстова песама са естетским и уметничким садржајем
    -рад на очувању изворних вредности музичког стваралаштва
    -рад на искорењавању кича, шунда и неукуса из текстова песама који се пишу за компоновање, компонују и снимају
    -рад на ширењу културе и забаве међу грађанима
    -Рад на неговању националног музичког идентитета и традиције, неговању богате ризнице наше културне баштине, афирмацији и популаризацији повратка нашим традиционалним музичким вредностима.
    -организовање стручних усавршавања својих чланова, организовање семинара, обука ради едукације из области културе, забаве, историје књижевног стваралаштва и културне традиције
    -ангажовање на музичком образовању чланова
    -издавачка делатност
    -објављивање текстова чланова у интерним гласилима ”ЛИРЕ”: музичке дописнице, билтени, збирке, зборници и друга
    -рад на проширењу круга лица који се баве писањем текстова за музику свих жанрова и музичких праваца.

IV ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 12.

Члан Удружења може бити аутор који има минимум један снимљени текст на издању званичне дискографске куће, који за то поседује материјални доказ, али и аутор који га нема а испуњава естетске и занатске квалитете, a у складу са Статутом., о чему доноси одлуку Председништво Удружења.

Члан 13.

Права и дужности чланова су: да бирају и да буду бирани у органе и друга тела Удружења, да буду информисани о раду Удружења и његових органа, да буду информисани о материјално-финансијском пословању Удружења, да дају предлоге, мишљења и примедбе на рад других тела, да уредно плаћају чланарину.
Чланство у Удружењу престаје:
    -смрћу члана,
    -самовољним иступањем,
    -искључењем из Удружења у случају неизвршења својих обавеза према Удружењу, злоупотребом чланства и функција, непримерним понашањем и неадекватним представљањем Удружења,неовлашћеним јавним иступањима која нарушавају углед Удружења, о чему одлуку доноси Суд части.

Члан 14.

Органи Удружења:
    -Скупштина
    -Председништво
    -Надзорни одбор
    -Суд части

V СКУПШТИНА УДРУЖЕЊА

Члан 15.

Скупштина је највиши орган Удружења и чине је сви присутни чланови Удружења на седници Скупштине. Чланове Удружења из дијаспоре на седници Скупштине представља један члан Удружења из дијаспоре кога посебно за сваку седницу Скупштине делегирају сви остали чланови из дијаспоре
Скупштина пуноважно одлучује и доноси пуноважне одлуке када за исте гласа већина присутних чланова Удружења на седници Скупштине.
Радно Председништво Скупштине чине: председник, потпредседник и записничар. Председништво Удружења предлаже чланове радног председништва Скупштине, а чланови Скупштине их бирају на период од 4 (четири) године, без ограничавања бројa мандата и уз могућност поновних избора, све док као појединци или као орган Удружења раде у најбољем интересу Удружења.
Редовну скупштину Удружења сазива Председник председништва Скупштине једном годишње.
Ванредна Скупштина може бити сазвана по потреби а на иницијативу Председништва Скупштине или 1/3 чланства Удружења.
Скупштина Удружења:
    -доноси и мења Статут;
    -бира Председника Удружења, верификује чланове председништва које одабира председник, и бира остале органе (Надзорни одбор, Суд части) ;
    -даје разрешницу органима Удружења након поднетих извештаја;
    -усваја завршне рачуне и рачун Удружења, усваја финансијски план и завршни рачун;
    -доноси одлуку о учлањењу у другу организацију;
    -одлучује о молбама, жалбама и приговорима чланова;
    -доноси нормативна акта потребна за рад Удружења;
    -одлучује о удруживању у савезе и међународне организације, бира представнике у те организације и савезе;
    -доноси одлуку о стицању и отпису имовине Удружења;
    -доноси одлуку о престанку рада Удружења.
Сва питања делокруга рада регулишу се пословником о раду Скупштине.

VI ПРЕДСЕДНИШТВО УДРУЖЕЊА

Члан 16.

Скупштина Удружења бира председника Удружења, а изабрани председник председништво од 5 чланова, са мандатом председника и чланова председништва од 4 (четири) године, без ограничавања бројa мандата и уз могућност поновних избора, све док као појединци или као орган Удружења раде у најбољем интересу Удружења. Избор председника и чланова председништва верификује Скупштина Удружења.
Редовне седнице Председништва сазива председник Удружења једном месечно. Ванредне седнице Председништва сазива, по потреби, председник Председништва.
Председништво пуноважно одлучује када је на седници присутно више од половине чланова Председништва. Председништво доноси одлуку када за исту гласа више од половине присутних чланова Председништва.
Одлуке се доносе већином гласова присутних чланова.
У надлежности Председништва спадају:
    -праћење рада Удружења, разматрање извештаја комисије Удружења;
    -доношење Правилника о раду Удружења;
    -утврђивање предлога Статута;
    -залагање на заштити интереса чланова Удружења;
    -доношење годишњег плана прихода и расхода Удружења;
    -одлучује о додели награда и признања које додељује Удружење;
    -доноси одлуке о издавању интерног Билтена;
    -одлучује о материјалним издацима Удружења;
    -одређује висину чланарине;
    -одлучује о пријему нових чланова;
    -спроводи одлуке Скупштине, координира рад других органа, разматра материјале за Скупштину, управља имовином Удружења.
Сва питања делокруга рада Председништва Удружења регулишу се Правилником о раду Председништва Удружења.

VII НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 17.

Надзорни одбор састоји се од 3 (три) члана које бира Скупштина Удружења са мандатом од 4 (четири) годинине, без ограничавања бројa мандата и уз могућност поновних избора, све док као појединци и као орган Удружења раде у најбољем интересу Удружења.
Надзорни одбор чине председник и два члана надзорног одбора. Надзорни одбор је самосталан у своме раду, а његов задатак је да врши:
    -Материјално-финансијску контролу;
    -Контролу примена одредаба Статута и других општих аката Удружења;
    -Контролу извршења права и обвеза свих органа Удружења. Надзорни одбор сазива председник надзорног одбора. Надзорни одбор одлуке доноси већином гласова. Надзорни одбор најмање 2 (два) пута годишње врши преглед материјалног пословања Удружења.

VIII СУД ЧАСТИ

Члан 18.

Суд части Удружења је самосталан у свом раду. Састоји се од 3 (три) члана које бира Скупштина Удружења, са мандатом од 4 (четири) године, без ограничавања број мандата и уз могућност поновних избора, све док као појединци и као орган Удружења раде у најбољем интересу Удружења. Суд части чине председник и два члана. Одлуке се доносе већином гласова. Суд части по потреби сазива председник Суда части.
Суд части ради на основу Правилника који утврђује Председништво, а који усваја Скупштина Удружења.
Суд части може изрећи следеће мере:
    -јавна опомена,
    -строги укор,
    -искључење из чланства Удружења.
Одлуку о искључењу Суд у електронској форми (мејлом) доставља члану у року од 30 дана, и објављује у интерном гласилу Удружења са правном поуком о жалби Скупштини у року од 15 дана од пријема одлуке и њеног објављивања у интерном гласилу будући да Члан Удружења који је предмет посатупка има право жалбе на одлуку Суда, исто као и покретач поступка. Коначну одлуку по жалбама доноси Скупштина Удружења.

IX СТАЛНЕ КОМИСИЈЕ И ТЕЛА УДРУЖЕЊА

Члан 19.

Председништво Удружења у свом раду може формирати стална или повремено радна тела или комисије за унапређење рада Удружења у свеукупној његовој делатности.

Члан 20.

Комисија доноси пословник о свом раду.

СРЕДСТВА УДРУЖЕЊА

Члан 21.


Удружење стиче у својину средства од:
    -чланарине
    -добровољних прилога
    -донација
    -поклона (у новцу или натури)
    -финансијских субвенција
    -оставина
    -камате на улоге
    -закупнине
    -дивиденде и
    -на други законом дозвољен начин

XI ЈАВНОСТ У РАДУ УДРУЖЕЊА И ОБАВЕШТАВАЊЕ ЧЛАНОВА

Члан 22.

Обавештавање јавности и информисање чланова Удружења о раду Скупштине и других органа и тела Удружења остварује се путем интерног гласила и других средстава информисања (штампа, радио и ТВ) са пуном моралном одговорношћу.

Члан 23.

Обавештавање јавности о раду Удружења може се искључити или ограничити када то налаже општи интерес или када се сматра тајном по одредбама Закона и других прописа, општих аката Удружења чији се материјали разматрају.

Члан 24.

За јавност рада Удружења и обавештавања чланова одговорно је Председништво Удружења.

XII ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 25.

Удружење ће престати са радом ако не остварује своје циљеве и активности предвиђене Члановима 10. и 11. овог Статута или ако чланови у Удружењу не могу да остварују своја права и дужности из Члана 13. став 1. овог Статута, и у другим случајевима предвиђеним Законом.
Удружење ће престати са радом када то одлучи Скупштина Удружења као највиши орган.

Члан 26.

По престанку рада Удружења, његова преостала имовина на основу одлуке Скупштине припашће општини на чијој територији Удружење има седиште.

XIII ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 27.

Предлог за измену и допуну овог Статута могу покренути:
     -једна трећина чланова Удружења
    -органи или тела Удружења
Измене и допуне Статута врше се на на начин и по поступку који је предвиђен за његово доношење.

XIV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.

Статут ће се примењивати од дана уписа у регистар код надлежног органа. За све што није предвиђено овим Статутом примењиваће се Закон о удружењима као и други позитивни законски прописи.

Прочитано 64584 пута
ЛИРА

Удружење текстописаца
за музичко стваралаштво.

Морате бити пријављени да би могли да оставите коментар
Free visitor tracking, live stats, counter, conversions for Joomla, Wordpress, Drupal, Magento and Prestashop
Данас
Јуче
Ове недеље
Прошле недеље
Овог месеца
Прошлог месеца
УКУПНО
268
451
1375
2684
4059
12469
5070424

Прогноза за данас
264


Ваш IP:18.205.60.226

Радио Морава